ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
11
เนื้อหา
130
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
125922

Facebookcolledge

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ : เป็นหน่วยงานภายในวิทยาเขตที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การจัดทำทะเบียนนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

website facebook twitter myspace evernote youtube

office

สำนักงานวิทยาเขต : เป็นหน่วยงานภายในวิทยาเขตที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมด้านสำนักงาน เช่น งานธุรการ พัสดุครุภัณฑ์ บัญชี งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ 

website facebook twitter myspace evernote youtube

service

ศูนย์บริการวิชาการ : เป็นหน่วยงานภายในวิทยาเขตที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ เช่น บริการการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และงานสถิติ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

website facebook twitter myspace evernote youtube

mobile version