ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้มีการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ดังรายชื่อในประกาศที่แนบมาแล้วนี้
คลิกเพื่ออ่านประกาศ