บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118974

Facebook


ตานภยยาเสพตด 57
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการให้ความรู้และบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ให้กับเยาว์ชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีหลักการในการคิด รู้จักคุณค่าของชีวิตและได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
คลิกเพื่ออ่าน กำหนดการจัดโครงการ  ณ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                      กำหนดการจัดโครงการ  ณ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  ได้ดำเนินการฟื้นฟูประเพณีสวดด้าน (แบบดั้งเดิม) ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่นำเอาวรรณกรรมพื้นบ้านมาอ่าน (สวด) โดยสอดใส่ทำนองตามลักษณะคำประพันธ์อย่างไพเราะน่าฟัง ชวนติดตาม จนเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องสืบมา  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สืบทอดประเพณีสวดด้าน ให้ยั่งยืนตลอดไป  จึงได้จัดการประกวดบทร้อยกรองบทสวดในประเพณีสวดด้าน ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คลิกเพื่ออ่านประกาศ 
9-1-58
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
attachment 2

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดที่จะจัดโครงการ “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพระพรหม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาและนันทนาการในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ที่ว่าการอำเภอพระพรหม และ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น เป็นต้นไป
คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ซึ่งดูแลโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายในเขตภาคใต้ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมปะจำปี 2557 ขึ้น ณ ศาลา 100 ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย 
1-1 1-6คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ
http://www.ssckp.org/78-about-project/110-the-teacher-training-teaching-morality-year-2557

หมวดหมู่รอง

  • ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
    จำนวนเนื้อหา:
    1

mobile version