มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอเชิญผู้บริหาร/ ครูพี่เลี้ยง ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนต่างๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
ซึ่งครูพระฯในสังกัดของ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้เข้าไปปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2556 หรือสถานศึกษา
ที่ต้องการให้มีครูพระฯ เข้าไปร่วมช่วยสอนในวิชาพระพุทธศาสนาของทางโรงเรียน สามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมา หรือสามารถแจ้งความประสงค์มาทางโครงการฯ 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
กำหนดการประชุมสัมมนา