บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118965

Facebook


สวดด้านด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ดาเนินการฟื้นฟูประเพณีสวดด้าน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นาเอาวรรณกรรมพื้นบ้านมาอ่านสอดใส่ทานองตามลักษณะคาประพันธ์อย่างไพเราะน่าฟัง ชวนติดตาม และได้เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องสืบมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสวดด้าน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมบทร้อยกรองซึ่งเป็นบทสวดในประเพณีสวดด้านให้เกิดขึ้นใหม่ จึงได้จัดการประกวดบทร้อยกรองบทสวดในประเพณีสวดด้านขึ้น โดยมีรายละเอียด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ที่แนบมาด้วยแล้วนี้ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วกัน
ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่นี่

mobile version