บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149063

Facebook

page
คลิกเพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยในช่วงเช้าได้มีรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษามาร่วมในพิธีซ้อม และในช่วงบ่ายมีพระเทพวินยาภรณ์ รองอธิการบดีเป็นผู้มอบ และในครั้งนี้ ได้มีการอ่านคำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อำนวยการทั้ง  3 ตำแหน่ง, รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พร้อมมอบตราตั้งในกาลนี้ด้วย
IMG 0125 IMG 0131

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 โดยคณะกรรมการซึ่งมี รศ.ศรชัย ท้าวมิตร เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ร่วมกับกรรมการอีกสองท่านคือ ผศ.สุรพล  เรืองรอง และ ดร.วันไชย์  กิ่งแก้ว โดยมีนางสาววันดี  บุญล้อม, นางสาวจุฑามาศ  เทพเทียมทัศ และนายจิรพัฒน์  เผือแก้วเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งผลจากการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการประจำปี 2556 นี้ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ผ่านการประเมินได้คะแนน 4.11 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี
qa57
คลิกเพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
23-24
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม) เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสาสตร์ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ ซันไรส์รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธาน ร่วมด้วยผอ.วิทยาลัยศาสนสาสตร์ และผอ.ศูนย์บริการวิชาการและคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยมีพระมหาปรีดา ขฺนติโสภโณ.ดร. อาจารย์และผู้บริหารของมจร. เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในครั้งนี้ด้วย
คลิกเพื่อชมบรรยากาศการประชุมเพิ่มเติม
page
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดศาสนพิธีกรขึ้นระหว่างวันที่
7-8 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติศาสนพิธีต่างได้ๆอย่างถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไปและเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีบุคคลทั่วไปและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ

หมวดหมู่รอง

mobile version