บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
22
เนื้อหา
211
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139152

Facebook

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 โดยคณะกรรมการซึ่งมี รศ.ศรชัย ท้าวมิตร เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ร่วมกับกรรมการอีกสองท่านคือ ผศ.สุรพล  เรืองรอง และ ดร.วันไชย์  กิ่งแก้ว โดยมีนางสาววันดี  บุญล้อม, นางสาวจุฑามาศ  เทพเทียมทัศ และนายจิรพัฒน์  เผือแก้วเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งผลจากการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการประจำปี 2556 นี้ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ผ่านการประเมินได้คะแนน 4.11 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี
qa57
คลิกเพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
page
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดศาสนพิธีกรขึ้นระหว่างวันที่
7-8 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติศาสนพิธีต่างได้ๆอย่างถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไปและเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีบุคคลทั่วไปและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ
10543119 644614462322112 747524063 n
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมชาวพุทธต้นแบบ โดยเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางสร้างอาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนาผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นผู้แทนองค์กรชาวพุทธจากพุทธสมาคม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ แห่งละ ๑๐ คน ผู้แทนพระสังฆาธิการ ตลอดถึงประชาชนที่สนใจจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๑๙ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คลิกเพื่อดูกำหนดการ
29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
10570503 595207150589995 3525760158957494762 n
ssc1

หมวดหมู่รอง

mobile version