บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118964

Facebook
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

      เมื่อวันที่ศุกร์ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกล่าวต้อนรับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (ศาลายา)พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้ของที่ระลึกให้กับคณะผู้ร่วมประเมินทุกรูป / คน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ห้องสมุด)

        โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย หลักสูตรศาสนศาสตรบันฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบิณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.โท) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

   ในการนี้หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินได้สรุปรายงานผลการประเมิน ชีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมทั้งให้ขอเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

30 แบรนเนอร กฬา มมรสมพนธ ครงท 4
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560
พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ  
โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬา กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่ ตั้งขบวนที่สนามหน้า เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา รศ.ดร.กันตภน หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน จากนั้นพระเทพบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีให้โอวาท มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนและกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้องเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการแข่งขัน ใน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ แชร์บอล แบตมินตัน และเปตอง กีฬา มมร.สัมพันธ์ เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นปีละครั้งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุก ๆ ปี
ประกาศ1
ตรวจสอบหนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
หลักสูตรปริญญาโท คลิกที่นี่
หลักสูตรปริญญาตรี คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรม โครงการ ประเพณีการให้ทานไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวัดสวนป่าน จัดกิิจกรรม ประเพณีการให้ทานไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีซึ่งมีเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเพียงที่เดียวในปรเทศไทย โดยการนำของพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รศ.ดร.กันตภน หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
การให้ทานไฟ เป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนคร ศรีธรรมราช ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ประเพณีการให้ทานไฟนี้ อาจจะไม่คุ้นหูหรือเป็นที่รู้จักของผู้ที่ไม่สันทัดกับประเพณีทางถิ่นใต้ อาจจะคิดว่าเป็นการให้ "ไฟ" เป็น ทาน หรือ ถวายไฟร้อน ๆ แก่พระภิกษุสงฆ์ เคยมีผู้เข้าใจว่า "ถวายถ่านไฟ" เพราะภาษาถิ่นใต้ ออกสำเนียง "ทาน" เป็น "ถ่าน" จึงเข้าใจไปอย่างนั้น การให้ทานไฟนี้ เป็นการถวายอาหารร้อน ๆ แก่พระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็นของชาวนครศรีธรรมราช ประเพณีนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนา ต้องการทำบุญกับพระภิกษุสามเณร โดยการถวายอาหารบิณฑบาตภายในวัด เพราะเมื่ออากาศหนาวเย็น พระภิกษุสามเณรไม่สะดวกที่จะออกไปบิณฑบาตนอกวัด จึงกลายเป็นประเพณีใหัทานไฟในปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมา
     เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ มีเรื่องเล่าว่า ในเมืองราชคฤห์ มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ "โกสิยะ" มีทรัพย์สิน ๘๐ โกฏิ แต่เป็นคนตระหนี่ ไม่ให้ทาน ไม่บริจาค ไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใดเลย แม้แต่ภรรยาและบุตรของตน ต่อมา เศรษฐีต้องการกินขนมเบื้อง (ขนมกุมมาส) จึงให้ภรรยาไปแอบทำขนมบนปราสาท เพราะเกรงว่าผู้อื่นจะรู้เห็นแล้วจะมาขอแบ่งขนมกินด้วย ความนี้ ได้ทราบถึงพระพุทธเจ้า เพื่อจะโปรดเศรษฐีให้มีใจน้อมไปในการบริจาคทานจึงได้มอบหมายพระโมคคัลลานเถระ อัครสาวกเบื้องซ้ายไปโปรดโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่คนนี้ เมื่อพระเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ทรมานเศรษฐีด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเศรษฐีคลายความพยศ ได้ถวายขนมเบื้องแก่พระเถระ เพราะกลัวไฟจะไหม้ปราสาทของตนด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเถระ
เมื่อเศรษฐีถวายขนมเบื้องแล้ว พระเถระได้แสดงพระธรรมโดยพรรณนาคุณพระรัตนตรัย และแสดงอานิสงส์การให้ทาน จนเศรษฐีมีจิตเลื่อมใส ได้นำขนมเบื้องและวัตถุทานอื่น ๆ มาถวายแก่พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ด้วยพุทธานุภาพขนมเบื้องที่เศรษฐีนำมาถวายพระ มีเหลือมากมาย แม้จะแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน คนยากจนขอทาน ขนมก็ยังล้นเหลือ จนถึงกับนำไปเททิ้ง ที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวัน ปัจจุบันสถานที่เทขนมเบื้องทั้งนั้น เรียกว่า เงื้อมขนมเบื้อง กาลต่อมา โกสิยเศรษฐี กลายเป็นเศรษฐีใจบุญชอบให้ทาน และ
ได้บริจาคทรัพย์จำนวนมากเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยมูลเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ ประเพณีการให้ทานไฟในปัจจุบัน

คลิ๊กที่ภาพด้านล่างเพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม


27048084 1778735278825536 414623505 o

หมวดหมู่รอง

mobile version