ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
55
เนื้อหา
113
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
97567

Facebook


ายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2561 (รอบ2)

19 ผสอบผาน612
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
30 แบรนเนอร กฬา มมรสมพนธ ครงท 4
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560
พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ  
โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬา กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่ ตั้งขบวนที่สนามหน้า เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา รศ.ดร.กันตภน หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน จากนั้นพระเทพบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีให้โอวาท มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนและกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้องเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการแข่งขัน ใน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ แชร์บอล แบตมินตัน และเปตอง กีฬา มมร.สัมพันธ์ เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นปีละครั้งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุก ๆ ปี


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

      เมื่อวันที่ศุกร์ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกล่าวต้อนรับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (ศาลายา)พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้ของที่ระลึกให้กับคณะผู้ร่วมประเมินทุกรูป / คน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ห้องสมุด)

        โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย หลักสูตรศาสนศาสตรบันฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบิณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.โท) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

   ในการนี้หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินได้สรุปรายงานผลการประเมิน ชีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมทั้งให้ขอเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบหนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
หลักสูตรปริญญาโท คลิกที่นี่
หลักสูตรปริญญาตรี คลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

mobile version