ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
120
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
104571

Facebook


29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
10570503 595207150589995 3525760158957494762 n
10543119 644614462322112 747524063 n
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมชาวพุทธต้นแบบ โดยเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางสร้างอาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนาผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นผู้แทนองค์กรชาวพุทธจากพุทธสมาคม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ แห่งละ ๑๐ คน ผู้แทนพระสังฆาธิการ ตลอดถึงประชาชนที่สนใจจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๑๙ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คลิกเพื่อดูกำหนดการ
มมร.ศศ.ขับเคลื่อนศาสนา
จัดงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ (คลิ๊กเพื่อชมภาพ)

    พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เผยว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ หรือเมื่อ ๒๖๐๔ ปีล่วงมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก คือธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ใน ๕ ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรม หรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ เป็นครั้งแรก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึงถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในพุทธสมัยของพระพุทธองค์ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ขึ้นภายใต้ชื่องาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

     การประชุมทางวิชาการ ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชกาลปัจจุบัน) ในโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสัตติวงศ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต่อในงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒ โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ ฯ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการอันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนทั้วไปให้มีความรู้ดี ถูกต้องและน้อมนำไปปฏิบัติตามแนวทางของวิถีพุทธ ดำรงตนเป็นคนดี คนเก่ง เกิดสันติสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน คู่ชาติไทยสืบต่อไป.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราข จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชการที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชการที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี ฯ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้หน้าพรบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นพระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ร่วมกิจกรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี


02   10
คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
1517280904172

หมวดหมู่รอง

mobile version