ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
55
เนื้อหา
113
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
97566

Facebook


มมร.ศศ.ขับเคลื่อนศาสนา
จัดงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ (คลิ๊กเพื่อชมภาพ)

    พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เผยว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ หรือเมื่อ ๒๖๐๔ ปีล่วงมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก คือธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ใน ๕ ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรม หรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ เป็นครั้งแรก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึงถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในพุทธสมัยของพระพุทธองค์ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ขึ้นภายใต้ชื่องาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

     การประชุมทางวิชาการ ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชกาลปัจจุบัน) ในโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสัตติวงศ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต่อในงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒ โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ ฯ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการอันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนทั้วไปให้มีความรู้ดี ถูกต้องและน้อมนำไปปฏิบัติตามแนวทางของวิถีพุทธ ดำรงตนเป็นคนดี คนเก่ง เกิดสันติสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน คู่ชาติไทยสืบต่อไป.คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
1517280904172

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมใหญ่แห่งปี การแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2559 เปิดตัวโครงการพร้อมกันทั้งสี่ภาคในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 หวังสร้างสังคมอุดมธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย วางเป้าหมาย 1,000,000 คน


การแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดประกวด / แข่งขันทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เช่นการโต้คารมอุดมธรรม การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ , การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ , การบรรยายธรรม – ธรรมทอล์ค การจัดตลาดนัดวิชาการทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ โดยเฉพาะในการจัดการแข่งขัน โต้คารมอุดมธรรม และธรรมทอล์ค ซึ่งจะทำการบันทึกเทปในรูปแบบเรียลลิตี้เกมส์โชว์ ออกอากาศให้ได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศ ได้ผู้จัดมากประสบการณ์ทั้งอาจารย์กรรณิการ์ ธรรมเกสร , อาจารย์จตุพล ชมพูนิช ฯลฯ มาเป็นเทรนเนอร์ แบ่งทีมนักโต้คารมอุดมธรรมออกเป็นทีมคฤหัสถ์และบรรชิต แข่งแยกกัน ผู้ชมจะได้ทั้งความสนุกและสารธรรมไปพร้อม ๆ กัน เริ่มรับสมัครและทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสี่ภาคตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคกลางสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา ภาคเหนือ วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ , ภาคอีสาน วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของการคัดเลือก จะทำการแข่งขันคัดเลือกในระดับภาคไปทำการแข่งขันหาผู้ชนะต่อไปในวันอาสาฬหบูชา ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม ต่อไป1376333 442254799218565 1327311913 nผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เข้าร่วมขบวนแห่หฺมฺรับ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556


คลิกที่นี่เพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
qa mbu27115602

หมวดหมู่รอง

mobile version