บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149041

Facebook

กําหนดการ โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ 2559 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วน  ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ โดยได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้หลายกิจกรรม “โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา” ก็เป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว โดย มอบหมายให้ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับสำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมโอวาท/แข่งขันโต้คารมอุดมธรรม/แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ/ประกวดสวดมนต์หมู่ฯ
ทำนองสรภัญญะ เพื่อให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนาไว้ และเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกัน ในวันพุธ ที่ ๘ – ศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดพระนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                    

    ประเพณีให้ทานไฟ เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความปรารถนาให้พระภิกษุ
สามเณร คลายหนาวโดยการถวายอาหารร้อน ๆ  โดยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งคล้ายกับพระราชพิธีเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยขนมเบื้อง แต่การให้ทานไฟ เป็นพิธีของชาวบ้าน และทำกันเฉพาะถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งคล้าย ๆ กับประเพณีบุญข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปิ้ง) ทางภาคอีสาน ในปัจจุบัน มีจำนวนน้อยวัดที่ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้อยู่  ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการสืบสานประเพณีการให้ทานไฟขึ้น เพื่อคงคุณค่าของประเพณีเก่าแก่และมีความสำคัญนี้ไว้ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป

หมวดหมู่รอง

mobile version