บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149085

Facebook

พระเทพวินยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ของวิทยาเขต IMG 9707-1คลิกเพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
IMG 8614-1ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้เข้าตรวจและประเมินคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร ประธานกรรมการ นายสนธิญาณ  รักษาภักดี กรรมการ พระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. กรรมการและเลขนุการ และนายจิรพัฒน์ เผือแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ประสานงาน ในการนี้วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจและประเมินแล้ว มีการประกาศผลการประเมินด้วยวาจาซึ่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
คลิกเพื่อชมบรรยากาศการประเมินเพิ่มเติม
SSC2559

ประกาศ
ใบรับสมัคร


vinil
คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ

หมวดหมู่รอง

mobile version