ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
58
เนื้อหา
120
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106146

Facebook


IMG 8614-1ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้เข้าตรวจและประเมินคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร ประธานกรรมการ นายสนธิญาณ  รักษาภักดี กรรมการ พระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. กรรมการและเลขนุการ และนายจิรพัฒน์ เผือแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ประสานงาน ในการนี้วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจและประเมินแล้ว มีการประกาศผลการประเมินด้วยวาจาซึ่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
คลิกเพื่อชมบรรยากาศการประเมินเพิ่มเติม
SSC2559
วิทยเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งบรรพชิต และคฤหัต เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการเข้าทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมนอกชั้นเรียน โดยมีพระครูสิริธรรมภิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร เป็นผู้ให้โอวาท พร้อมด้วย รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ และคณาจารย์ ประจำวิทยาเขต ในการนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึกก่อนจบการศึกษา  ช่วงท้ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่นน้อง ปี ๑-๓ ได้ร่วมกันจัดบูมเชียร์ให้รุ่นพี่ที่จบการศึกษา สร้างความประทับใจให้รุ่นพี่ และสร้างแรงบรรดาใจในการเรียนให้กับรุ่นน้องอีกด้วย07 แบนเนอร ปจฉมนเทศรนป ๕๙
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ วันที่่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐  ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาุขตศรีธรรมาโศกราช พร้อมด้วย พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี ฯ , รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงห้องเรียนสุราษฎร์ธานี และห้องเรียนสงขลา ร่วมกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียน ถือเป็นกิจกรรมได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อนำมาสักการะ พระอาจารย์และอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาธน์วิชาให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญาตรี และปริญญาโท โดยในการนี้ พระเทพวินยาภรณ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะเดินทางกลับ 
06 แบนเนอร ไหวคร60

หมวดหมู่รอง

mobile version