บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
49
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
121058

Facebook16 ประกาศ ผมสทธสอบเขา 611
21 เม.ย. 2561 155

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 61

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ
1517280904172
07 ก.พ. 2561 251

มมร.ศศ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ฯ

คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
15 ปฐมนเทศฝกอาชพ
20 ม.ค. 2561 311

ประมวลภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์

๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ…
Default Image
03 มิ.ย. 2557 393

มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.ศศ. ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
Default Image
27 ก.ย. 2556 732

ประกาศ ตารางสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาตเรียนที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดการสอบระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในระหว่างวันที่ 7-27 ตุลาคม พ.ศ.…
Default Image
08 พ.ค. 2556 930

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ปฏิทินภาคปกติ คลิกที่นี่ปฏิทินภาคภิเศษ คลิกที่นี่
วิสัยทัศน์ (Vision Statements)
๑. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จะมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพที่ดี สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่สังคมได้ว่า มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและทันสมัย
๒. เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ที่มุ่งผลิตบัณทิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถและมีศีลธรรมในการดำรงชีวิตแบบพุทธ
๓. เป็นสถาบันที่ดำรงคุณค่าและอุดมการณ์ของการเป็นประชาคมแห่งการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๔. จะมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันให้มีการทำวิจัยเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

พันธกิจ (Mission Statements)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีภารกิจที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้
๑) จะต้องพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของวิทยาเขตฯ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
๒) จะต้องปรับปรุง พัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๓) จะต้องมีการถ่ายทอดและมีการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๔) แสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๕) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความต้องการของท้องถิ่น

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

link การศีกษา

mobile version