ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


ผลงานวิชาการด้านวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
 
1.

เรื่อง "การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556" โดย กันตภณ หนูทองแก้ว

คลิกอ่าน
2. เรื่อง "แนวทางการนำหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช " โดย กันตภณ หนูทองแก้ว และคณะ คลิกอ่าน
3.    คลิกอ่าน 
4.    คลิกอ่าน
5.   คลิกอ่าน

mobile version