ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


วิทยเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งบรรพชิต และคฤหัต เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการเข้าทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมนอกชั้นเรียน โดยมีพระครูสิริธรรมภิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร เป็นผู้ให้โอวาท พร้อมด้วย รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ และคณาจารย์ ประจำวิทยาเขต ในการนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึกก่อนจบการศึกษา  ช่วงท้ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่นน้อง ปี ๑-๓ ได้ร่วมกันจัดบูมเชียร์ให้รุ่นพี่ที่จบการศึกษา สร้างความประทับใจให้รุ่นพี่ และสร้างแรงบรรดาใจในการเรียนให้กับรุ่นน้องอีกด้วย07 แบนเนอร ปจฉมนเทศรนป ๕๙

mobile version