บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

      เมื่อวันที่ศุกร์ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกล่าวต้อนรับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (ศาลายา)พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้ของที่ระลึกให้กับคณะผู้ร่วมประเมินทุกรูป / คน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ห้องสมุด)

        โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย หลักสูตรศาสนศาสตรบันฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบิณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.โท) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

   ในการนี้หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินได้สรุปรายงานผลการประเมิน ชีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมทั้งให้ขอเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

mobile version