ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


                   

    ประเพณีให้ทานไฟ เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความปรารถนาให้พระภิกษุ
สามเณร คลายหนาวโดยการถวายอาหารร้อน ๆ  โดยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งคล้ายกับพระราชพิธีเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยขนมเบื้อง แต่การให้ทานไฟ เป็นพิธีของชาวบ้าน และทำกันเฉพาะถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งคล้าย ๆ กับประเพณีบุญข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปิ้ง) ทางภาคอีสาน ในปัจจุบัน มีจำนวนน้อยวัดที่ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้อยู่  ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการสืบสานประเพณีการให้ทานไฟขึ้น เพื่อคงคุณค่าของประเพณีเก่าแก่และมีความสำคัญนี้ไว้ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป

mobile version