เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม