บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชกำหนดจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   วัดในปุดกาญจนาคีรี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่องกำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
กำหนดการ
ใบลงทะเบียนเข้าปฏิบัติกรรมฐานหลักสูตรเข้มข้น ๗ วัน


mobile version