ปชพ1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556 นี้ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557  ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกเพื่อดูกำหนดการ