ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


IMG 8614-1ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้เข้าตรวจและประเมินคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร ประธานกรรมการ นายสนธิญาณ  รักษาภักดี กรรมการ พระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. กรรมการและเลขนุการ และนายจิรพัฒน์ เผือแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ประสานงาน ในการนี้วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจและประเมินแล้ว มีการประกาศผลการประเมินด้วยวาจาซึ่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
คลิกเพื่อชมบรรยากาศการประเมินเพิ่มเติม

mobile version