บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

กิจกรรมพิธีไหว้ครูปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
คลิกเพื่อดูกำหนดการ

mobile version